รายละเอียดหลักสูตรของเรา

มหาวิทยาลัยสยาม เปิดรับสมัครนักศึกษา ปริญญาโท ด้าน IT ใครๆก็เรียนได้

 เรียนรู้วิธีการนำ Data มาวิเคราะห์และใช้ประโยชน์ เหมาะกับคนชอบ Data เหมาะกับคนที่คิดจะเอา Data ไปวางแผนงานด้านธุรกิจของตนเอง หรือธุรกิจของบริษัทด้วยเทคนิค Process Mining, Data Mining และยังประยุกต์ใช้งานกับอุปกรณ์ IoT , Mobile application , Robotics, Web application, Big data, Data science

 

Learn more

ปริญญาโทค่าใช้จ่ายตลอดทั้งหลักสูตร 
เพียง 180,000 บาท

- นักศึกษาเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ลดค่าเล่าเรียน 50% ทุกภาคการศึกษา
- นักศึกษาเกียรตินิยมอันดับสอง ลดค่าเล่าเรียน 30% ทุกภาคการศึกษา 
- ผู้สำเร็จปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยสยาม ลดค่าเล่าเรียน 10,000 บาท
(เฉพาะปีการศึกษาแรก และสมัครก่อนวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปีการศึกษา) 
- ผู้สำเร็จปริญญาตรีจากสถาบันอื่น ลดค่าเล่าเรียน 5,000 บาท
(เฉพาะปีการศึกษาแรก และสมัครก่อนวันที่ 30 มิถุนายน ของทุกปีการศึกษา)

Learn more

สถานที่เรียน

- วันเสาร์ เวลา 9.00-16.00 และ วันปกติ 1 วัน (จันทร์-ศุกร์) เวลา 18.00 - 21.00
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 5 
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม 

Learn more

ผลงานของเรา

Digital Thailand Big Bang 2018 Thailand Big Data 

 มีการเสวนาหัวข้อ “Big Data กับการพัฒนาประเทศไทย ” โดย รศ.ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ รองประธานสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TFIT), ปฐม อินทโรดม คณะกรรมการ Creative Digital Economy สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสิทธิภรณ์ เมืองกลาง ที่ปรึกษาสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่ออุตสาหกรรม

Thailand research expo

เป็นเวทีระดับชาติที่นำเสนอผลงานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อเชื่อมโยงบูรณาการ องค์ความรู้ไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ ทั้งในมิติเชิงวิชาการ นโยบาย สังคม/ชุมชน และพาณิชย์/อุตสาหกรรม

เสียงจากศิษย์เก่าของเรา

พระสุริยา คั๊นพ๊าบ แสงอินตา

ช่วงเวลาแห่งความสุขในการเรียน คณะบัณฑิตวิทยาลัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความรู้สึกว่าเวลานั้นผ่านไปเร็วมาก เป็นเวลาที่มีความสุขและมีแรงบันดาลใจ จะเก็บช่วงเวลาแห่งความสุขและความรู้สึกนี้ไว้ให้ดี

เอกราช เจริญผล

อาจารย์ที่คณะท่านถ่ายทอดความรู้ให้ตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนสามารถนำไปปฎิบัติงานหรือวางแผนงานได้ เป็นประสบการณ์ที่และได้รับทั้งความรู้และความสุขในพร้อมๆกัน 

 

สมพงษ์ วงศ์วิกรานต์

การที่ได้เรียนที่บัณฑิตวิทยาลัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ นั้น ได้ช่วยให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์กับการทำงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ปภาสร นิลสระคู

อบอุ่น เป็นกันเอง ให้ความรู้ ข้อคิด และคำแนะนำ เพื่อนำไปต่อยอดในการทำงาน 

 

CONTACT
บัณฑิตวิทยาลัย สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19 ชั้น 5
เลขที่ 38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ : 0-2457-0068 ต่อ 5537 แฟกซ์ 0-2868-6656
Email : phd-it@siam.edu https://www.facebook.com/msit.siam